Artikel 1. Prijzen
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomst
Artikel 3. Betalingen
Artikel 4. Leveringen
Artikel 5. Retourneren
Artikel 6. Aansprakelijkheid
Artikel 7. Privacy
Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1. Prijzen
1.1. De vermelde prijzen van de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s incl. btw.
1.2. Voor transportkosten brengt TC Natural Haircare binnen Nederland, België en Duitsland kosten in rekening. Voor bestellingen buiten Nederland, België en Duitsland zijn de transportkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van het bestelling.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van TC Natural Haircare zijn vrijblijvend en TC Natural Haircare behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door TC Natural Haircare.

TC Natural Haircare is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt TC Natural Haircare dit mee binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Betalingen
3.1. Betaling van de bestelde producten moet worden voldaan alvorens deze verzonden worden.
3.2. De betaling moet direct online geschieden door middel van iDeal.
3.3. Voor online bestellingen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 4. Leveringen
4.1. TC Natural Haircare verzendt alle bestellingen binnen twee à drie werkdagen na ontvangst van uw betaling. De producten worden via PostNL afgeleverd bij het aangegeven afleveradres. Mochten wij om bepaalde redenen hier niet aan kunnen voldoen, dan krijgt u van ons tijdig een melding via e-mail. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4.2. TC Natural Haircare laat het pakket aangetekend versturen. Mocht u op het moment van de afgifte niet aanwezig zijn dan kunt u het pakket bij het dichtstbijzijnde postkantoor ophalen. Bij in ontvangstneming moet u tekenen voor het pakket.

Artikel 5. Retourneren
5.1a. Mocht het ontvangen product niet overeenkomen met de omschrijving die is gegeven, dan kunt u dit binnen veertien werkdagen ongeopend na aflevering aan TC Natural Haircare retourneren.
5.1b. Mocht het ontvangen product niet overeenkomen met hetgeen wat besteld is, kunt u dit binnen veertien werkdagen ongeopend na aflevering aan TC Natural Haircare retourneren.
5.2. De bestelde producten en de verpakkingen moeten onbeschadigd zijn. Voor het beoordelen van verbruiksartikelen (zoals shampoo, conditioner, een stylingproduct, borstel, warmtekap etc.) is het niet nodig om de verpakking en/of verzegeling te openen. Doet u dit toch, dan zijn deze producten niet meer te verkopen en is de waardevermindering 100%. Wanneer TC Natural Haircare bij ontvangst constateert dat de verpakking en/of verzegeling geopend is, hoeft TC Natural Haircare de producten niet retour te nemen. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.
5.3. Als het product bij TC Natural Haircare in goede staat retour is genomen ontvangt u het betaalde bedrag binnen drie werkdagen op uw rekening teruggestort.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. Iedere aansprakelijkheid van TC Natural Haircare en van het personeel en de producten van TC Natural Haircare voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. TC Natural Haircare is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de
overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
6.2. TC Natural Haircare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van TC Natural Haircare
6.3. Iedere aansprakelijkheid van TC Natural Haircare jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan TC Natural Haircare verschuldigd is.
6.4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en TC Natural Haircare, dan wel tussen TC Natural Haircare en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en TC Natural Haircare is TC Natural Haircare aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van TC Natural Haircare.

Artikel 7. Privacy
TC Natural Haircare respecteert uw privacy en uw persoonsgegevens, daarom houden wij ons bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de wettelijke bepalingen.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechten, bestellingen, overeenkomsten, verplichtingen en aanbiedingen. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.